Front page » Tjänster » Digitala transformationer

Woman developing software

DIGITALA TRANSFORMATIONER

Vi NHG är det ledande konsultbolaget när det gäller att stödja digitala transformationer inom hälsooch sjukvård i Norden. Våra experter har olika bakgrund inom teknik, omvårdnad, strategi och forskning. Med dessa kompetenser hjälper vi våra kunder att förbättra, förädla och utvidga sina verksamheter genom alla digitala processer.

Vi anser att en välkonceptualiserad och genomförd digital transformationsprocess bör ha en patientcentrerad strategi för att omforma sättet som hälso- och sjukvårdstjänster produceras på – där det förutsätts att allt som kan digitaliseras också kommer att digitaliseras. Genom smart användning av teknologi kan vi möjliggöra en radikal omvandling av verksamheten och hjälpa våra kunder att erbjuda bättre hälsa för människor. Vi har fem huvudområden av expertis som täcker ett brett spektrum av kompetenser inom den digitala transformationen inom hälso- och sjukvård.

Digital strategi 

Våra experter inom digital strategi hjälper våra kunder att skapa ett mer sammanlänkat och funktionellt hälso- och sjukvårdssystem. 

Vi hjälper till att identifiera och lösa problem med effektiva digitala affärsmodeller och lösningar. Digitala transformationer utformas från början till slut och stöds av en välgrundad affärsplan att bygga vidare på. I nästa fas hjälper vi till med att organisera och resurssätta genomförandet. 

Vår huvudsakliga kundbas består av aktörer från den privata som offentliga sjukvården. Vi arbetar också med MedTechbolag med produktutveckling och att ta fram GTM-strategier.

Digital arkitektur

Vi hjälper våra kunder att skapa sammanhängande företagsarkitekturer med fokus på interoperabilitet på alla nivåer. Vi har en gedigen kunskap gällande lagstiftning inom sjukvård och omsorg. Detta innebär att vi också förstår vad som kan och inte kan göras inom det regulatoriska ramverket för området. 

Vi erbjuder även våra kunder hjälp med att välja de mest lämpliga metodik och ramverk för företagsarkitektur och hur de kan använda dessa verktyg för att skapa sömlös interoperabilitet. Vi har god kännedom om branschspecifika informationsmodeller som HL7. 

Bland våra långvariga kunder finns ministerier, nationella myndigheter och vårdgivare. Vi samarbetar även med internationella EMR-leverantörer för att hjälpa dem att uppfylla lokala krav.

Nyskapande design

Vi använder oss av designbaserade metoder för att aktivt undvika fallgruppar när det kommer till innovationsprojekt inom hälso och socialomsorg. Vårt mål är att stödja beslutsfattare, vårdpersonal och patienter genom att leda ett systematiskt förändringsarbete.  

Våra experter kombinerar en djup förståelse för hälso- och socialvård med designtänkande. Vi har expertkunskapen att konceptualisera vad rätt teknik kan erbjuda. Vi använder metoder som härstammar från designtänkande, såsom studier av slutanvändare, kravanalyser, användbarhetsbedömningar, pilotprojekt och fälttester. Vi utför också genomförbarhetsstudier och kan utvärdera värde. Dessa är avgörande i stora transformationsprojekt som omgestaltning av sjukhus och förnyelse av EMR. 

Många av våra kunder är offentliga hälso- och sjukvårdspersonal. Privata företag, såsom läkemedelsföretag, sponsrar ofta projekten.

We help both public and private clients in social and health care and medtech digitalize everything that can be digitalized.

Upphandling

Vi hjälper våra kunder att genomföra marknadsundersökningar, utforma inköpsstrategier och driver offentliga upphandlingar. 

Vi är särskilt väl insatta i inköp inom hälso- och sjukvårdssektorn, såsom system för elektronisk patientjournal (EMR) samt medicinsk och sjukhusteknik. 

Vår primära kundgrupp består av privata som offentliga vårdgivare. Vi agerar som konsulter inom många av de största sjukhusbyggnadsprojekten i Norden och som rådgivare i samband med stora upphandlingar av EMR-system. 

DIGITAL IMPLEMENTering

Vi arbetar med en växande mängd internationella uppdrag med målet att digitalisera urvalprocessen med hjälp av den senaste tekniken.  

Våra expertområden inkluderar primärvård med digitalt fokus, där vi strävar efter att möjliggöra ett paradigmskifte mot en mer virtuell primärvård. Inom digital hemsjukvård försöker vi möjliggöra en förenklad vård i hemmiljö genom att använda nya teknologier som fjärrövervakning av vitalparametrar och automatisk medicinutdelning. 

Vi arbetar främst med offentliga och privata vårdgivare samt med ledande leverantörer av informations- och medicinteknik.

Läs mer