Etusivu » Uutiset » Potilas- ja asiakasturvallisuuden kansallisen tilannekuvan selvitys on käynnistynyt

Artikkelit

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kansallisen tilannekuvan selvitys on käynnistynyt

Vaasan sairaanhoitopiirin johtama konsortio on käynnistänyt potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuvaa ja seurantamenettelyjä selvittävän hankkeen. Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoituksella tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Hankerahoitus on myönnetty 1.4.2020- 31.12.2021 väliseksi ajaksi.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida potilas- ja asiakasturvallisuuden kokonaisvaltaisen seurannan malli sekä laatia potilas- ja asiakasturvallisuuden mittaamiselle ja arvioinnille ehdotus minimistandardeista, joita voi hyödyntää toimintayksiköissä ja kansallisessa vertailussa. Hankkeessa perehdytään kansainvälisiin tutkimuksiin ja kokemuksiin potilasturvallisuuden mittaamisesta, tarkastellaan muiden turvallisuuskriittisten alojen käytäntöjä sekä selvitetään nykytilanne Suomessa. Hankkeen tuloksia ja malleja voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä kehittämisen ja omavalvonnan tukena, laadun vertailussa, kansallisessa ohjauksessa ja valvonnassa.

– Suomessa ja kansainvälisesti on tällä hetkellä käytössä erilaisia menetelmiä ja indikaattoreita potilas- ja asiakasturvallisuuden mittaamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Suomessa kansallinen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia ohjaa kehittämistä. Potilas- ja asiakasturvallisuutta, mm. laatupoikkeamien ja haittatapahtumien määrää, ei kuitenkaan mitata yhdenmukaisesti eikä kattavasti Suomessa. Tämän seurauksena meillä ei ole käytettävissä luotettavaa vertailutietoa eri organisaatioiden asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Yhdenmukainen ja kattava mittaaminen mahdollistaisi vertaiskehittämisen organisaatioiden kesken, toteaa hankejohtaja Maria Virkki.

Tilannekuvaa varten tehdään kevään 2020 aikana kyselytutkimus sairaanhoitopiireihin ja kuntiin tai kuntayhtymiin niiden käytössä olevista potilas- ja asiakasturvallisuuden mittareista ja seurantamenettelyistä. Tuloksia verrataan valtakunnallisten rekisterien seurantaindikaattoreihin. Kotimaisten ja kansainvälisten menettelyjen pohjalta luodaan ehdotus malliksi, jonka tietosisältöjä pilotoidaan kansallisista tietovarannoista sekä alueellisesta tietoaltaasta ja organisaatioiden tiedoista vuoden 2021 aikana.

– On tärkeää, että potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva selvitetään nyt kattavasti. Suomessa on kehitetty yli 10 vuotta potilasturvallisuutta. Hanke mahdollistaa potilas- ja asiakasturvallisuuden tason mittaamisen ja yhtenäisen seurannan Suomessa tulevaisuudessa. Olemme kiitollisia ja innoissamme myönnetystä rahoituksesta. Olemme saaneet monia potilasturvallisuuteen ja laatuun sitoutuneita asiantuntijoita hankkeeseen, mutta sen lisäksi tarvitsemme kaikkien sote-johtajien ja potilas- ja asiakasturvallisuusosaajien tuen. Toivomme myöhemmin keväällä lähetettävään kyselytutkimukseen paljon vastauksia kaikkialta Suomesta. Tarvitsemme laajaa yhteistyötä luotettavan tilannekuvan saamiseksi ja yhteisistä mittareista sopimiseksi, Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen sanoo.

Suomessa vallitsevat koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevat lakisääteiset vaatimukset ovat voimassa myös poikkeusoloissa.

– Asiakas- ja potilasturvallisuus on varmistettava kaikissa olosuhteissa, ja erityisesti poikkeusoloissa potilas- ja asiakasturvallisuuden merkitys korostuu, Kinnunen toteaa.

Hanketta koordinoi Vaasan sairaanhoitopiirin potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus. Hankekonsortioon kuuluvat lisäksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Nordic Healthcare Group (NHG). Hankejohtajana toimii LT Maria Virkki. Hankkeeseen osallistuu useita asiantuntijoita eri alueilta Suomesta. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.